Header ADS

ฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา”


 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา” สําหรับคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  และคนในครอบครัวของคนพิการ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ระหว่างวันที่ 26- 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด  เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระเจตนารมณ์ที่ทรงต้องการให้ดอกแก้วกัลยา เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง และได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอที่จะช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการได้รับความรู้และมีความสามารถในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อสร้างเครือข่ายคนพิการในการจัดทํา “ดอกแก้วกัลยา”  โดยเน้นการผลิตให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกันให้คนพิการที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้
❇️ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
โทรศัพท์ : 0-2241-2841 และ 0-2241-5125